Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού χαρακτηρίζεται από αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς και αρνητικούς υποδοχείς του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2, cerb-2 HER-2, θεωρείται βιολογικά πολύ επιθετικός καρκίνος και σχετίζεται με πολύ κακή πρόγνωση. Συχνά ασθενείς, που είναι φορείς μεταλλάξεων του γονιδίου BRCA1 και του BRCA2, εμφανίζουν αυτό το δυσμενή τύπο καρκίνου, καθώς και συχνά οι ασθενείς, που εμφανίζουν καρκίνο του μαστού στην εγκυμοσύνη. Συνεπώς, ασθενείς που διαγιγνώσκονται με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού θα πρέπει να ελέγχονται για μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και 2, ακόμα και χωρίς οικογενειακό ιστορικό. 

Σήμερα, μόλις διαγνωστεί ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού ανώδυνα και προεγχειρητικά μέσω core biopsy στο ιατρείο, η ασθενής πρέπει άμεσα να ξεκινήσει προεγχειρητική χημειοθεραπεία και μετά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ( και όχι αντίστροφα), όπως έχουν αποδείξει όλες οι σύγχρονες μελέτες. Υπάρχει η υποομάδα των τριπλά αρνητικών καρκίνων, που είναι πολύ χημειοευαίσθητοι, επιτυγχάνουν πλήρη ιστοπαθολογική ανταπόκριση και έχουν σχετικά καλύτερη πρόγνωση. Οι υπόλοιποι τριπλά αρνητικοί καρκίνοι, που δεν επιτυγχάνουν πλήρη ιστοπαθολογική ανταπόκριση στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία, έχουν πολύ κακή πρόγνωση με ποσοστά θανάτων 89% στην τρετία από την αρχική διάγνωση. 

Ως χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής εφαρμόζεται πλήρες σχήμα με ανθρακυκλίνες, αλκυλιωτικό παράγοντα και ταξάνες σε υψηλή δόση με συχνή, συνεχή ακολουθία. Σε αρχόμενο στάδιο Ι (Τ1α και Τ1b) μπορεί να δοθεί σχήμα με ταξάνη και αλκυλιωτικό παράγοντα, χωρίς ανθρακυκλίνη. Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη πλατίνης στο χημειοθεραπευτικό σχήμα βελτιώνει τα ποσοστά πλήρους ιστοπαθολογικής ανταπόκρισης στους όγκους αυτούς, κάποιες άλλες πάλι δεν το επιβεβαίωσαν αυτό. 

Ασθενείς με τριπλά αρνητικό όγκο, που έχουν υπολειμματικό διηθητικό όγκο μετά την προεγχειρητική χημειοθεραπεία παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά υποτροπών. Μία τυχαιοποιημένη μελέτη, η CREATE-X, συστήνει ότι οι ασθενείς αυτοί ωφελούνται από την προσθήκη του χημειοθεραπευτικού capecitabine μετά το χειρουργείο. 

Επίσης μελέτες προεγχειρητικής χημειοθεραπεία έδειξαν ότι η προσθήκη ανοσοθεραπείας με παράγοντα έναντι του PDL1 (durvalumab, pembrolizumab) στην βασική χημειοθεραπεία σε PDL1 θετικούς όγκους της κατηγορίας των τριπλά αρνητικών καρκίνων βελτιώνει τα ποσοστά πλήρους ιστοπαθολογικής ανταπόκρισης στους όγκους αυτούς. Επίσης σε προχωρημένου σταδίου τριπλά αρνητικούς όγκους 130 μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη του αντισώματος αντι-PDL1 Atezolizumab στο χημειοθεραπευτικό σχήμα  nab-paclitaxel βελτιώνει την ελεύθερης υποτροπής επιβίωση και πιθανόν την ολική επιβίωση σε ασθενείς με θετικό τον βιοδείκτη PDL1 με ανοσοΪστοχημεία στον όγκο τους. 

Επίσης το αντίσωμα anti-trop2, IMMU132, και το αντίσωμα anti-LIV1, SGNLIV1, έδειξαν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης σε ασθενείς με προχωρημένου σταδίου, τριπλά αρνητικούς όγκους, ανθεκτικούς στις συνήθεις χημειοθεραπείες.

Leave a Reply